Każdy proces spalania możemy podzielić na dwa typy:

  • Spalanie płomieniowe: nazywane spalaniem homogenicznym, który jest procesem charakteryzującym się powstawaniem widocznego płomienia i przebiega nad powierzchnią pirolizy. Przeważnie jest charakterystyczne dla gazów, ciał stałych i cieczy.
  • Spalanie bezpłomieniowe – nazywane heterogenicznym jest typem spalania charakteryzującym się przebieganiem w minimalnej ilości tlenu, proces spalania przebiega na powierzchni ciała stałego, w czasie tego procesu nie występuje płomień.

Według teorii fizykochemii spalaniu ulegają wszystkie materiały, które zawierają minium 40% węgla, wśród których wyróżnić możemy:

  • Ciała stałe,
  • Ciecze,
  • Gazy,

Proces spalania w każdych warunkach musi zostać zapoczątkowany przez różne zewnętrzne źródła zapłonu np. otwarty płomień, iskrę, gorącą powierzchnię i inne, wśród których wyróżnić możemy np. samorzutne zapalenie się biomasy. W przypadku ciał stałych w odniesieniu do pożarów najczęściej biorą udział materiały drewniane, które pod wpływem wzrostu temperatury (piroliza) ulegają termicznemu rozpadowi wydzielając duże ilości substancji lotnych. Na powierzchni drewna tworzy się delikatna powłoka węglowa, która charakteryzuje się żarzeniem. Proces spalania w przypadku drewna ściśle zależny jest od jego rozdrobnienia.

Rysunek 3. Szybkość reakcji spalania drewna. Źródło: http://psp.leczyca.pl/pliki/szkolenieosp/rozwojpozaru.pdf, data dostępu: 02 stycznia 2017

Ciecze palne natomiast spalaniu ulegają jedynie powierzchniowo. Zapalenie następuje w chwili osiągnięcia odpowiedniego stężenia opar i pojawienia się odpowiedniego bodźca energetycznego o odpowiedniej temperaturze. Spalaniu ulegają tylko pary, wytworzone ciepło podgrzewa ciecz, która wydziela pary intensyfikujące proces. W przypadku cieczy widoczny jest płomień o wysokiej temperaturze, oraz w zależności do składu cieczy różnej gęstości dym. Poniżej pokazano zależność pomiędzy stanem skupienia a szybkością spalania cieczy.

Rysunek 4. Szybkość spalania cieczy w zależności od stopnia rozdrobnienia. Źródło: http://psp.leczyca.pl/pliki/szkolenieosp/rozwojpozaru.pdf, data dostępu: 02 stycznia 2017

Gazy palne – charakteryzują się największą szybkością spalania a także zdolnością do zapalenia. Spalaniu towarzyszy wydzielanie dużych ilości ciepła. Gazy palą się płomieniem, którego intensywność i temperatura zaleŻą od składu chemicznego gazu i jego stężenia w mieszaninie z powietrzem .Gazy wydobywające się z urządzeń technologicznych, butli lub zbiorników na otwartej przestrzeni posiadają zdolność przemieszczania się stwarzając niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się pożaru. W określonych warunkach zachodzić może spalanie wybuchowe, tzn. wówczas , gdy substancja palna znajdować się będzie w określonym stężeniu w powietrzu. Istotne znaczenie będzie miało dla nas pojęcie granic wybuchowości.[1]

 


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Supportscreen tag