Urządzania Zraszaczowe Urządzeniami zraszaczowymi nazywamy instalacje wykonane w bardzo podobny sposób jak tryskacze, z tą różnicą iż zastosowane są różne dysze. W zależności od zadania dobierane dysze mają rożną charakterystykę prądów gaśniczych. Takie instalacje uruchamiane są automatycznie z systemów sterowania gaszeniem.  Przeznaczone są do ochrony:
  • maszyn i urządzeń,
  • pomieszczeń technicznych,
  • galerii nawęglania,
  • silosów z materiałami sypkimi,
  • układów zasilania budynków w energię elektryczną,
  • transformatorów
W zakładach energetyki cieplnej jak i elektrowniach instalacje zraszaczowe przeznaczone są do prewencji przeciwwybuchowej tj. do eliminowania źródeł powstawania atmosfer wybuchowych.
Supportscreen tag